booking policy

Boekingsvoorwaarden:Art. 1

Elk der navolgende voorwaarden is bindend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Art. 2

Lena Tenaglia verbindt zich een werkomschrijving getrouw en naar beste vermogen te volgen. Voor het overige is zij vrij de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.


Art. 3 Honorarium
 1. Dagtarief: onder een dag wordt verstaan maximaal acht werkuren tussen 9.00 en 18.00 uur. Dagboekingen voor film zijn maximaal 10 uur. Verdere uitloop wordt tegen normaal tarief berekend.
 2. Halve-dagtarief: een halve dag bestaat uit vier werkuren met dien verstande dat een boeking slechts kan plaatsvinden tot 13.00 uur of vanaf 13.30 uur.
 3. Uurtarief: voor een boeking van één uur wordt een toeslag van € 25,- in rekening gebracht.
 4. Reistijd: bij boekingen buiten Amsterdam wordt voor reistijd 50% van het uurhonorarium in rekening gebracht, gerekend vanaf Amsterdam CS naar de plaats van bestemming. Bij dagboekingen wordt geen reistijd in rekening gebracht.
 5. Reiskosten: de volledige reiskosten eerste klasse per trein voor boekingen buiten Amsterdam worden vanaf Amsterdam CS aan de opdrachtgever doorberekend.

Art. 4
 1. Indien geen bedragen zijn overeengekomen is het gebruikelijke tarief van toepassing.
 2. Offertes zijn bindend slechts voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
 3. Elke levering, ook een levering van een onderdeel of van meerdere onderdelen van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd.
 4. Bij een proef- en/of testopdracht waarbij het geleverde werk alsnog wordt gepubliceerd, dient er over naamsvermelding en/of betaling vooraf overleg met Lena Tenaglia gepleegd te worden. Bij niet naleving wordt minimaal 50% van de gewerkte tijd doorberekend, met een minimumbedrag van het laatst geldende halve-dagtarief.
 5. Indien een opdracht wordt uitgevoerd tegen uitsluitend duidelijke naamsvermelding, wordt bij niet naleving daarvan het dan geldende tarief van Lena Tenaglia berekend.
 6. De opdrachtgever, dan wel de gebruiker zorgt dat de naam van Lena Tenaglia duidelijk bij een gepubliceerde foto wordt geplaatst, dan wel met een verwijzing naar betreffende foto in de colofon wordt opgenomen. Bij niet nakomen van deze voorwaarde wordt het bedrag verschuldigd aan publikatierechten met 100% verhoogd.

Art. 5

Boven de geldende honoraria worden toeslagen berekend voor:
 1. Gebruik van opnames voor meer dan één onderwerp: 50% van de dagprijs per onderwerp.
 2. Gebruik van opnames voor meer dan één medium: in overleg.
 3. Voor werkzaamheden tussen 24.00 uur en 8.00 uur zal tweemaal het geldende standaardtarief per uur in rekening worden gebracht.

Art. 6 Annuleringskosten
 1. Indien de opdrachtgever 2 gehele werkdagen voor het overeengekomen boekingstijdstip tot afzegging van de opdracht overgaat, zijn geen kosten verschuldigd (uitsluitend bij uur-, halve-dag of dagboekingen). Daarna is de opdrachtgever 50% van het dan geldende of overeengekomen tarief verschuldigd, ook indien de annulering de opdrachtgever op geen enkele wijze verweten of aangerekend kan worden. Bij afzegging 'ter plaatse' of op de dag van de boeking zelf is te allen tijde het volledige tarief verschuldigd.
 2. Bij meerdaagse boekingen is de opzegtermijn even lang als de duur van de boeking. Wordt deze termijn niet aangehouden, dan is het volledige tarief verschuldigd.

Art. 7 Mooiweerboeking

Indien de opdrachtgever expliciet met Lena Tenaglia is overeengekomen dat de boeking uitsluitend van kracht is bij een bepaald weertype, dan is de opdrachtgever éénmaal gerechtigd dergelijke boeking te annuleren zonder honorarium of kosten verschuldigd te zijn. Bij een tweede annulering is de opdrachtgever het halve tarief verschuldigd. Daarna is de opdrachtgever het gehele tarief verschuldigd, ongeacht de tijd die verstreken is na de voorafgaande annulering van de opdracht.


Art. 8 Opties
 1. Opties op boekingsovereenkomsten met Lena Tenaglia dienen één werkdag voor de betreffende boeking bevestigd te worden. Wordt deze termijn niet aangehouden, dan vervalt de optie automatisch zonder dat nadere mededeling van Lena Tenaglia daarover vereist is.
 2. Definitieve boekingen gaan voor opties, maar worden pas aangenomen na overleg met degene die de eerste optie heeft gezet, of artikel 8a treedt in werking.

Art. 9 Betaling
 1. Betalingen geschieden in contanten of per factuur nadat Lena Tenaglia haar prestatie heeft geleverd.
 2. Indien betaling aan Lena Tenaglia plaatsvindt, ontvangt de opdrachtgever een werkbon, welke dan tevens als betalingsbewijs dienst doet.
 3. Bij geen contante betaling zal de opdrachtgever van Lena Tenaglia een factuur ontvangen over het verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd reclameert, wordt hij geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden bijgeschreven op de bankrekening van Lena Tenaglia.
 4. Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever 1,5% rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt berekend.
 5. Facturen die door de opdrachtgever ook na schriftelijke sommatie niet worden voldaan, worden verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. Zulks met een minimum van 15% van de totaal verschuldigde hoofdsom en tenminste € 175,- per vordering.
 6. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan het recht tot gebruik van de gemaakte opnames nadat de betaling van de terzake verschuldigde bedragen heeft plaats gevonden.

Art. 10

Voor zover deze voorwaarden niet compleet blijken te zijn worden de in de branche gebruikelijke voorwaarden/afspraken gehanteerd.


Art. 11 Geschillenregeling

Alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.


Gedeponeerd bij de arrondisementsrechtbank te Amsterdam.
Design by SMLdesigns ©2007-2013 Lena Tenaglia